ENG / VIE

SHIPPING INFORMATION

Orders may take 24 to 36 hours to process. Once your order has shipped you will receive a shipping confirmation phone message.

____________________________

Đơn đặt hàng của bạn sẽ được xử lý trong vòng 24-36 tiếng. Sau khi hoàn thành đơn đặt hàng bạn sẽ nhận được một tin nhắn xác nhận từ Lilya.